Relacje z otoczeniem

Klub jest formą inicjatywy społecznej i nie ma zdefiniowanej formuły organizacyjnej.

Klub współpracuje z Władzami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Klub nie rejestruje swoich członków, gdyż w jego działalności może wykazywać aktywność każdy pracownik, student i doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Klub jest otwarty na dyskusję  z  udziałem  osób  reprezentujących  interesariuszy,  którzy  w  Polsce i poza jej granicami korzystają z dorobku badawczego lub zatrudniają absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Klub upowszechnia informacje o swojej działalności przy wykorzystaniu mediów, w tym mediów elektronicznych.

Osoby zainteresowane kontaktem z Inicjatorem Klubu mogą się zgłaszać na adres: klub@dialogirozwoj.pl.