Misja klubu

Klub Dialog i Rozwój został powołany z inicjatywy prof. dr  hab.  Wojciecha  Paprockiego w październiku 2015 r. w celu wzbogacenia dyskusji w środowisku akademickim poświęconej przygotowaniu i wdrożeniu nowego programu rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2016 – 2020.

Misją Klubu Dialog i Rozwój jest sformułowanie, a następnie przekazanie Władzom Uczelni, propozycji nowego programu rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Program będzie uwzględniał nową strategię funkcjonowania państwowej szkoły wyższej, której celem jest przygotowanie polskich i zagranicznych studentów oraz doktorantów do pracy w Polsce i poza jej granicami, w tym  w służbie  publicznej  w  organach  władzy  samorządowej,  państwowej  i  unijnej, a także w organizacjach działających na rynkach globalnych, jak również wzmocnienie zdolności Uczelni do prowadzenia i współuczestniczenia w ambitnych projektach badawczych, realizowanych we współpracy  z  innymi  środowiskami  akademickimi oraz z podmiotami gospodarczymi w Polsce i za granicą.

Proces definiowania programu, a w przyszłości także jego korygowania, przebiega w formie dyskusji w środowisku pracowników (zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych grup pracowników) oraz studentów i doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prowadzonych w formie dyskusji panelowych, wywiadów oraz wymiany opinii w mediach elektronicznych.